Tên tệp: Password-CPH1923.txt
  • Loại tệp: txt
  • Kích thước tập tin: 64