eMCP OPPO R831K

No-iMEi

No-iMEi

Administrator
#1
preloader_oppo72_14079.bin
Found 3 supported eMMC CID:
name = 'P1J94L' hex = 0x50314A39344C [MICRON]
name = 'H4G1d' hex = 0x483447316404 [SKHYNIX]
eNAND_H26M31002GPR/4GB @FBGA153
eNAND_H9DP32A4JJBCGR-KEM/4GB @FBGA153
eNAND_H9TP32A4GDBCPR-KGM/4GB @FBGA162
eNAND_H9TP32A8JDACPR-KGM/4GB @FBGA162
name = 'H4G1d' hex = 0x483447316404 [SKHYNIX]
eNAND_H26M31002GPR/4GB @FBGA153
eNAND_H9DP32A4JJBCGR-KEM/4GB @FBGA153
eNAND_H9TP32A4GDBCPR-KGM/4GB @FBGA162
eNAND_H9TP32A8JDACPR-KGM/4GB @FBGA162
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top