eMCP OPPO R831

No-iMEi

Administrator
#1
preloader_OPPO72_13089.bin
Found 3 supported eMMC CID:
name = ' XINYH' hex = 0x2058494E5948 [SKHYNIX]
eNAND_H9TP32A4GDMCPR-KDM/4GB @FBGA162
eNAND_H9TP32A8JDMCPR-KDM/4GB @FBGA162
eNAND_H9TP32A8JDMCPR-KGM/4GB @FBGA162
name = 'NJS00M' hex = 0x4E4A5330304D [SAMSUNG]
moviNAND_KMNJS000FM-B205/4GB+LPDDR2 4Gb(x16) @FBGA162
moviNAND_KMNJS000ZM-B205/4GB+LPDDR2 4Gb(x32) @FBGA162
name = 'H4G1d' hex = 0x483447316404 [SKHYNIX]
eNAND_H26M31002GPR/4GB @FBGA153
eNAND_H9DP32A4JJBCGR-KEM/4GB @FBGA153
eNAND_H9TP32A4GDBCPR-KGM/4GB @FBGA162
eNAND_H9TP32A8JDACPR-KGM/4GB @FBGA162
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top