eMCP OPPO R2001

No-iMEi

Administrator
#1
preloader_OPPO82_13081.bin
Found 3 supported eMMC CID:
name = 'H4G1d' hex = 0x483447316404 [SKHYNIX]
eNAND_H26M31002GPR/4GB @FBGA153
eNAND_H9DP32A4JJBCGR-KEM/4GB @FBGA153
eNAND_H9TP32A4GDBCPR-KGM/4GB @FBGA162
eNAND_H9TP32A8JDACPR-KGM/4GB @FBGA162
name = '004G90' hex = 0x303034473930 [TOSHIBA]
eSD_THGBM5G5A1JBAIR/4GB @FBGA153
eSD_THGBMAG5A1JBAIR/4GB @FBGA153
TYC0FH121597RA/4GB @FBGA153
TYD0FH221618RA/4GB @FBGA162
TYD0FH221618RA-4G @BGA162
name = 'H8G2d' hex = 0x483847326404 [SKHYNIX]
eNAND_H26M42003GMR/8GB @FBGA153
eNAND_H9TP65A8JDACPR-KGM/8GB @FBGA162
eNAND_H9TP65A8JDMCPR-KGM/8GB @FBGA162
eNAND_H9TQ65A8GTMCUR-KTM/8GB @BGA221
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top